Regulamin

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ZAKUPÓW
W SKLEPIE INTERNETOWYM ZUP ELSTOP Sp. z o.o.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.elstop.pl , wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.elstop.pl , są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu.

2. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym:  www.elstop.pl , jest ZUP ELSTOP Sp. z o.o.,z siedzibą pod adresem ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz opisaną numerem KRS : 0000823128,NIP: 734-357-90-90 oraz REGON:385324299 .

3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego , jest sprzedaż detaliczna produktów z zakresu ochrony osób i mienia..

4. Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (dz.u. z 2018 roku poz. 1000) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek.

8. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.

9. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku.

10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22(1)Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

 

II DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE 

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin

2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem:  www.elstop.pl 

3. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –  ZUP ELSTOP Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz.

4. KLIENT, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem  www.elstop.pl

5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego, poprzez e-mail, telefon propozycja zawarcia umowy sprzedaży

6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym

9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, poprzez e-mail, telefonicznie

10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej  www.elstop.pl

11. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

12. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego , poprzez e-mail lub telefonicznie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

13. RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

III WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem:  www.elstop.pl, następujące usługi elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz

2. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 przez usługodawcę jest całkowicie bezpłatne.

3. Umowa na świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1a jest możliwa po wypełnieniu przez Klienta, formularza z wymaganymi danymi rejestracyjnymi, w skład których wchodzą następujące dane:
Imię, Nazwisko, E-mail, Hasło.

4. Umowa określona w pkt 3 zawierana jest na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy o której mowa w przedmiotowym punkcie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elstop.net.pl

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w pkt 1b zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.

6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi elektronicznej w postaci założenia i prowadzenia konta Użytkownika zawartą na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyn poprzez usunięcie konta Użytkownika lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elstop.net.pl z prośbą o usunięcie konta Użytkownika.

8. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego , polegającego na założeniu i prowadzeniu konta oraz możliwości składania zamówień przez formularz zamówień poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@elstop.net.pl lub telefonicznie. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

9. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

10. Usługodawca może wypowiedzieć  umowę o świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony określonej w pkt 3 przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

11. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, i każdorazowo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Klientów. Klienta prosi się, w ramach możliwości, o kontakt z Usługodawcą w przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Klienta zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn. Usługodawca w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa Klienta i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 

IV REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Sklep na swojej stronie www.elstop.pl, umożliwia dokonywanie rejestracji Użytkownika.

2. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna, nie jest wymogiem koniecznym dla dokonywania zakupów.

3. W celu dokonania pomyślnej rejestracji w sklepie, użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane, wymagane polami rejestracji jako obowiązkowe.

4. Dane, określone w pkt 3 wymagane jako obowiązkowe wskazane są poniżej:

a. Imię

b. Nazwisko

c. E-mail

d. Hasło

e. Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymienionymi powyżej danymi osobowymi, zostaje założone Konto Klienta.

6. Po wypełnieniu pól formularza danymi oznaczonymi jako obowiązkowe, zostanie utworzone Konto Użytkownika.

7. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

8. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

9. Klient może dokonać zamówienia niezależnie od faktu dokonania rejestracji w sklepie internetowym . Rejestracja w sklepie internetowym nie jest wymagana, do dokonania zamówienia.

10. Szczegóły dotyczące procesu zamówienia, opisane są szczegółowo w dziale VI Zamówienia. Sklep zaleca zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi we wspomnianym punkcie, ponieważ znajomość procesu zamówienia może wpłynąć korzystnie na sprawność i przebieg procesu zamówienia towaru przez Klienta.

11. Klient może każdorazowo kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail: sklep@elstop.net.pl

V NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletteru udostępnianego na stronie www.elstop.pl. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub w formularzu rezerwacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów sklepu , aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez sklep internetowy. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newsletteru, naciskając na link umieszczony w stopce każdego Newsletteru, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk Wypisz się lub wysyłają email o treści Rezygnacja z Newslettera na adres email sklepu: sklep@elstop.net.pl

VI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w Sklepie internetowym www.elstop.pl, mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wskazane poniżej formy składania zamówień.

- poprzez e-mail : sklep@elstop.net.pl

- formularz znajdujący się w sklepie internetowym

 

1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski.

3. Ceny podane na stronie sklepu, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Sklep wystawia dokument sprzedaży (Faktura Vat lub Paragon) na wszystkie sprzedawane towary.

5. Dokumenty sprzedaży, wysyłane są wraz z towarem do Klienta lub w formie elektronicznej.

6. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz są objęte gwarancją producenta.

8.Zdjęcia produktów prezentowanych w sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu zewnętrznego.

9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

10. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Sklep może również kontaktować się telefonicznie z Klientem, jeżeli został przez niego wskazany numer telefonu. Klient nie będący konsumentem, zgodnie z art.  22(1) Kodeksu Cywilnego będzie otrzymywał potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mail oraz telefoniczną.

11. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

12. „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

13. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: dane, adres, sposób dostawy oraz płatność. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto.

14. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.  Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez sklep e-mailowo złożonego zamówienia.

15. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

16. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

17. Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

VII REALIZACJA DOSTAWY 
 

1. Zamówiony towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy

2. Produkty dostępne w sklepie podlegają aktualizacji w przedmiocie ich dostępności.

3 . Zamówiony Towar przechodzi na własność Klienta w momencie jego nadania na adres wskazany przez Klienta. 

4. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej . Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za towar oraz koszty dostawy, o której Klient jest informowany na stronie sklepu w trakcie składania zamówienia.

5. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod adresem : ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem, i wybraniu przez Klienta takiej formy realizacji zamówienia podczas składanego zamówienia.

6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

7. W przypadku częściowej niedostępności towaru, za zgodą Klienta sklep wyśle towar w dwóch odrębnych przesyłkach, bez ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

9. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail: sklep@elstop.net.pl

10. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie, bądź na adres e-mail: sklep@elstop.net.pl

11. Sprzedawca może rozszerzyć formy dostawy o kolejnych dostawców, a informacje o tym będą bieżąco aktualizowane w cenniku transportu przesyłek.

12. W przypadku kupującego będącego przedsiębiorcą z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi zwalnia sprzedawcę od odpowiedzialności. 
Jeśli uszkodzenie przesyłki powstało w transporcie, kupujący może domagać się odszkodowania tylko od przewoźnika  Zgodnie z art. 548 § 1. kodeksu cywilnego. 

13. W przypadku kupującego będącego konsumentem wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych do chwili odbioru towaru, będą przyjmowane jedynie w przypadku sporządzenia protokołu uszkodzeń w chwili odbioru przesyłki od kuriera. Konsument jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń do sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności kuriera.

VIII SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie, są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

2. Na życzenie Klienta sklep wystawia Fakturę VAT lub Paragon, w zależności od wskazania, określonego szczegółowo w dziale VI Zamówienia,

3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) płatność za pobraniem-należność pobiera kurier,

b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy-kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia,

c) płatność elektroniczna- kwota zostanie pobrana po przekierowaniu do systemu , gdzie należy wskazać swój bank i potwierdzić płatność.

4.W przypadku płatności przelewem albo płatności elektronicznej, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży-w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia(jeżeli występują). Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Szczegóły dotyczące dostaw uregulowane są w dziale VII Realizacja dostawy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

IX POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sklep może udzielać gwarancji na zasadach określonych w dziale XI Gwarancja.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, określoną szczegółowo w poniższym dziale.

3. Klient może korzystać według własnego uznania z reklamowania wadliwego produktu, na zasadach określonych szczegółowo w pkt 8. 

4. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.

8. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi

lub

b. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

9.Reklamacji nie podlegają:

a)uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania towaru,

b)uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, prania, konserwacji,

c)wady widoczne w momencie otrzymania towaru, a nie zgłoszenie natychmiast po ich stwierdzeniu,

d)naturalne zużywanie się towaru.

 

10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca Klientowi po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

11. Reklamacje prosimy kierować na adres:

ZUP ELSTOP Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 34
33-300 Nowy Sącz
e-mail: sklep@elstop.net.pl

XI GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego objęte są gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.

2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawany na żądanie.

3. Klient ma prawo reklamować wadliwy produkt stosując do tego opisane w druku gwarancyjnym zalecenia.

4. Sklep jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a gwarantem.

5. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w dziale IX Postępowanie reklamacyjne. 

XII ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, w myśl art. 22(1) Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@elstop.net.pl bądź też listownie na adres: ZUP ELSTOP Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz

2. W oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1, Klienta podaje numer konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, kompletny, z nienaruszonymi metkami. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) 

4. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym jednocześnie konsumentami, a więc w myśl  art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a.    telefon: +48 18 443 86 52 

b.    e-mail:  sklep@elstop.net.pl

c.    pisemnie na adres: 
ZUP ELSTOP Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 34

33-300 Nowy Sącz

 

5. Nazwa sklepu internetowego ZUP ELSTOP Sp. z o.o. , oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące m podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2020 roku.